Teenused

Sotsiaalset rehabilitatsiooni koordineerib ja vahendab  Sotsiaalkindlustusamet ning seda võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised isikud, puuduva töövõimega isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.

Sotsiaalne rehabilitatsioon ABI VAJAVALE LAPSELE

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksteenus, mille ülesandeks on laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamine eesmärgiga ennetada abivajavate laste riski- ja rikkumiskäitumise kujunemist ja süvenemist, sh

 • pakkuda tuge hariduse omandamisel,
 • suurendada eneseteadvust,
 • arendada eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi ja ühiskonnaelus osalemist,
 • toetada valmisolekut võimetekohasele tööle asumiseks

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames abistatakse nii last kui tema pere läbi traumateadlike sekkumismeetodite, mille tulemusel väheneb riskikäitumine, suureneb turvatunne ning väheneb laste ja noorte sattumine kinnise lasteasutuse teenusele või vanglasse.

Abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele on õigustatud laps

 • kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ja kelle abistamiseks on varem pakutud abimeetmeid, kuid need ei ole osutunud piisavaks või on tekkinud olukord, kus abimeetmete pakkumine ei ole võimalik.
 • kellel esinevad olulised puudujäägid vähemalt kahes järgmises lapse heaolu valdkonnas:
  •   füüsiline või tervislik seisund;
  •   psühholoogiline või emotsionaalne seisund;
  •   sotsiaalne seisund;
  •   kognitiivne või hariduslik seisund (SHS 62)
 • kellel esinevad kompleksprobleemid, mis on tingitud eelkõige traumakogemusest (väärkohtlemine, perest eraldamine, emotsionaalselt kättesaamatud vanemad, sõltuvusainete kuritarvitamine, lein jne)

Teenust on võimalik taotleda kahel viisil:

 • Kuni 16-aastased lapsed, kellel on tuvastatud puue (keskmine, raske või sügav) – taotlemine toimub lapsevanema eestvedamisel ning eeldab tuvastatud puude raskusastme olemasolu.
 • Kuni 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema sotsiaalsele rehabilitatsioonile suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puude raskusastet.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus abi vajavale lapsele | Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalne rehabilitatsioon TÖÖEALISELE (alates 16a)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide  ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist. Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.

Teenusele suunamist võivad taotleda:

 • puuduva töövõimega tööealised inimesed;
 • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Eesti Töötukassas.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.

Taotlust on võimalik esitada:

 • riigiportaalis eesti.ee (juhend riigiportaalis taotluse esitamiseks asub siin
 • digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • paberil allkirjastatud taotlus posti teel aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • taotluse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses üle Eesti. Klienditeeninduste aadressid ja vastuvõtuajad leiad siit.

Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vormi leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib teie õigustatust teenusele, hindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse. Seejärel saab ühendust võtta endale meelepärase teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses rehabilitatsiooniasutuses.

Sotsiaalne rehabilitatsioon | Sotsiaalkindlustusamet

Rehabilitatsiooniteenustele on võimalik registreerida: E-R 9:00-16:30

E-post: info@soomishaired.ee       Telefon: +372 5251 207

Registreerimisel tuleb esitada järgmised andmed:

 1. suunamiskirja number
 2. suunamiskirja väljastamise kuupäev
 3. isiku ees- ja perekonnanimi
 4. isikukood
 5. kontaktandmed
 6. rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aeg
 7. teenusele tulemise soovitud aeg

Olulise põhjuseta vastuvõtule mitteilmumise eest tuleb tasuda vastavalt sõlmitud kliendilepingule.                         MTÜ Söömishäirete Liit on Eesti Töötukassa koostööpartner ning tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutaja.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • valmistab teid ette tööeluks;
 • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb Teil pöörduda Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja poole.

 • Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja hindab teenusevajadust (intervjuu käigus);
 • juhtumikorraldajaga lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või      rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • Eesti Töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad sisaldavad kliendi tegevuskava
koostamist, teenuste planeerimist ning tulemuste hindamist teenuse kestel ning
lõppedes tulenevalt Eesti Töötukassa-poolsetest juhistest tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.

Tööalasel rehabilitatsiooniteenusel osalevale kliendile maksab Eesti Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest. Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 € kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on maksimaalselt 26 €, mis hüvitatakse peale teenusel viibimist ja aluseks on kliendi poolt allkirjastatud osavõtuleht.

Teenusele saabudes on kliendil vaja ise tasuda majutuse ja toitlustuse eest.

Tööalasest rehabilitatsioonist saab põhjalikumalt lugeda siit:
Tööalane rehabilitatsioon | Töötukassa (tootukassa.ee)

MTÜ Söömishäirete Liit pakub järgmisi tööalase rehabilitatsiooni teenuseid:
Psühholoogi individuaalteenus (110€/t)
Psühholoogi grupiteenus (50€/t) (3-10 inimest)
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus (50€/t)
Sotsiaaltöötaja grupiteenus (30€/t)  (3-10 inimest)
Õendusalane individuaalteenus (70 €/t)
Õendusalane grupiteenus (30 €/t)  (3-10 inimest)
Kogemusnõustamine individuaalteenus (50 €/t)
Kogemusnõustamine grupiteenus (20 €/t)  (3-10 inimest)
Füsioterapeudi individuaalteenus (80 €/t) (koostööpartner ABC Teraapia juures)
Füsioterapeudi grupiteenus (30 €/t)  (3-10 inimest) (koostööpartner ABC Teraapia juures)
Loovterapeudi individuaalteenus (70 €/t)
Loovterapeudi grupiteenus (30 €/t)  (3-10 in)
Eripedagoogi individuaalteenus (70 €/t)
Logopeedi individuaalteenus (70 €/t)
Tegevusterapeudi individuaalteenus (70 €/t)

* Grupiteenuse hind kehtib ühe osaleja kohta.

Hinnakiri alates 01.03.2022

Tegevuskava koostamine (sisaldub teiste teenuste hindades)

Rehabilitatsiooniteenustele on võimalik registreerida: E-R 9:00-16:30

E-post: info@soomishaired.ee      Telefon: +372 5251 207

Olulise põhjuseta vastuvõtule mitteilmumise eest tuleb tasuda vastavalt sõlmitud kliendilepingule.