Andmekaitse-tingimused

 

1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
1.1. MTÜ Söömishäirete Liit töötleb isikuandmeid eelkõige seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.
1.2. Kui isikuandmeid ei töödelda seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
1.3. Kogume ja töötleme isikuandmeid üksneid käesolevates tingimustes nimetatud eesmärkidel.
1.4. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), Sotsiaalhoolekandeseadusest, Isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

2. Isikuandmed
2.1.
MTÜ Söömishäirete Liit kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid:
        – teenuse saaja nimi, isikukood, vanus, elukoht, kontaktandmed (e-post, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel;
        – teenuse saaja seadusliku esindaja või kontaktisiku nimi, isikukood, kontaktandmed (e-post, postiaadress, telefoninumber) ja suhtluskeel;
        – informatsioon alushariduse, hariduse, eriala või kutse kohta;
        – informatsioon sotsiaalse staatuse kohta;
        – töövõime ulatus, töövõime kaotuse protsent ja kehtivus;
        – puude liik, raskusaste ja kehtivus;
        – terviseandmed ja tervisekirjeldus;
        – perekonnaseis;
        – lähivõrgustiku liikmete nimed, vanus; formaalse võrgustiku liikmete nimed, kontaktandmed;
        – tööle värbamisel kandideerija kontaktandmed, haridus, kvalifikatsioon, hobid, keeleoskus, CV-s ja motivatsioonikirjas avalduvad andmed.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused
3.1.
MTÜ Söömishäirete Liidu isikuandmete töötlemise peamiseks eesmärgiks on rehabilitatsiooni teenuse osutamine.

4. Isikuandmete kaitsmine, avalikustamine ja edastamine
4.1.
MTÜ Söömishäirete Liit rakendab isikuandmete kaitsmiseks järgmisi meetodeid:
        – dokumentide krüpteerimine;
        – piiratud juurdepääsuõigused;
        – arvutite kaitsmine paroolidega;
        – paberkandjal dokumendid lukustatud kapis.
4.2. MTÜ Söömishäirete Liit ei avalikusta isikuandmeid oma kodulehel ega sotsiaalmeedia kanalites ilma Teiepoolse kirjaliku nõusolekuta.
4.3. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks Sotsiaalkindlustusametile, Eesti Töötukassale, kohalikule omavalitsusele).
4.4. Lisaks edastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

5. Isikuandmete säilitamine
5.1.
Lähtume põhimõttest, mille kohaselt klientide isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
5.2. Lähtume dokumentide säilitamisel seadusest ja lepingutest (Sotsiaalhoolekandeseadus) tulenevatest tähtaegadest.

6. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine
6.1.
Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
6.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

7. Teie õigused
7.1.
Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda MTÜ Söömishäirete Liidu poole e-posti aadressil info@soomishaired.ee. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
7.2. Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas MTÜ Söömishärete Liit töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.
7.3. Isikuandmetega tutvumiseks peame olema veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.
7.4. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
         – kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
         – kahjustada riiklikku julgeolekut;
         – takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.
7.5. Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
7.6. Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
7.7. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.
7.8. Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.
7.9. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

10.12.2021

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT