SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud eri- või abivajadusega laste, noorte ning täiskasvanute toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul ning kui toimetuleku parandamiseks ei piisa üksikteenuste osutamisest.

SRT on kompleksne teenus läbi erinevate spetsialistide eesmärgipärase ja koordineeritud töö, koostöös pere, lapse või noorega seatud eesmärkide saavutamiseks.

 

Mis on sotsiaalne rehabilitatsioon?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet

SRT saamiseks tuleb täita sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on leitav SIIT, samuti kõikides Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes. Suunamisotsus rehabilitatsiooniteenusele saadetakse taotluses märgitud e-postile või elukoha aadressil.

 

Sotsiaalne rehabilitatsioon abivajavale lapsele

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksteenus, mille ülesandeks on laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamine eesmärgiga ennetada abivajavate laste riski- ja rikkumiskäitumise kujunemist ja süvenemist, sh

 • pakkuda tuge hariduse omandamisel,
 • suurendada eneseteadvust,
 • arendada eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi ja ühiskonnaelus osalemist,
 • toetada valmisolekut võimetekohasele tööle asumiseks

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames abistatakse nii last kui tema pere läbi traumateadlike sekkumismeetodite, mille tulemusel väheneb riskikäitumine, suureneb turvatunne ning väheneb laste ja noorte sattumine kinnise lasteasutuse teenusele või vanglasse

 • kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ja kelle abistamiseks on varem pakutud abimeetmeid, kuid need ei ole osutunud piisavaks või on tekkinud olukord, kus abimeetmete pakkumine ei ole võimalik.
 • kellel esinevad olulised puudujäägid vähemalt kahes järgmises lapse heaolu valdkonnas:
  •   füüsiline või tervislik seisund;
  •   psühholoogiline või emotsionaalne seisund;
  •   sotsiaalne seisund;
  •   kognitiivne või hariduslik seisund (SHS 62)
 • kellel esinevad kompleksprobleemid, mis on tingitud eelkõige traumakogemusest (väärkohtlemine, perest eraldamine, emotsionaalselt kättesaamatud vanemad, sõltuvusainete kuritarvitamine, lein jne)

Teenust on võimalik taotleda kahel viisil:

 • Kuni 16-aastased lapsed, kellel on tuvastatud puue (keskmine, raske või sügav) – taotlemine toimub lapsevanema eestvedamisel ning eeldab tuvastatud puude raskusastme olemasolu.
 • Kuni 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema sotsiaalsele rehabilitatsioonile suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puude raskusastet.

       Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus abi vajavale lapsele | Sotsiaalkindlustusamet

 

Sotsiaalne rehabilitatsioon tööealisele (alates 16a)

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide  ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist. Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.

 

Teenusele suunamist võivad taotleda:

 • puuduva töövõimega tööealised inimesed;
 • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Eesti Töötukassas.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.

Taotlust on võimalik esitada:

 • riigiportaalis eesti.ee (juhend riigiportaalis taotluse esitamiseks asub siin
 • digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • paberil allkirjastatud taotlus posti teel aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • taotluse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses üle Eesti. Klienditeeninduste aadressid ja vastuvõtuajad leiad siit.

Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vormi leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib teie õigustatust teenusele, hindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse. Seejärel saab ühendust võtta endale meelepärase teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses rehabilitatsiooniasutuses.

Sotsiaalne rehabilitatsioon | Sotsiaalkindlustusamet

Taotlemine

Rehabilitatsiooniteenustele on võimalik registreerida: E-R 9:00-16:30

E-post: info@soomishaired.ee      

Telefon: +372 5251 207

Olulise põhjuseta vastuvõtule mitteilmumise eest tuleb tasuda vastavalt sõlmitud kliendilepingule.

Registreerimisel tuleb esitada järgmised andmed:

 1. suunamiskirja number
 2. suunamiskirja väljastamise kuupäev
 3. isiku ees- ja perekonnanimi
 4. isikukood
 5. kontaktandmed
 6. rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aeg
 7. teenusele tulemise soovitud aeg

MTÜ Söömishäirete Liit on Eesti Töötukassa koostööpartner ning tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutaja.

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT