Kliendi õigused ja kohustused

TEENUSE OSUTAJA KOHUSTUSED:

 • Anda teenuse saajale enda valduses olevat teenuse saamiseks ja osutamiseks vajalikku informatsiooni, sh tutvustada teenuse osutamise protseduuri, teenuse osutamiseks kuluvaid ressursse ja selgitada, millised dokumendid selle käigus koostatakse, ning tutvustada kliendile tema õigusi ja kaebuste lahendamise korda.
 • Korraldada teenuse saajale kompleksne teenuse osutamine (mitme rehabilitatsioonispetsialisti sekkumine) vastavalt õigusaktidele, sh rehabilitatsiooniplaani koostamine või täiendamine või Sotsiaalkindlustusameti poolt koostatud tegevuskava täiendamine.
 • Teenuse saaja ja/või tema seadusliku esindaja soovil võimaldada tal tutvuda andmestikuga.
 • Lapse teenuse puhul teavitada abivajavast ja/või hädaohus olevast lapsest ilma lapsevanema/seadusliku esindaja nõusolekuta.

TEENUSE SAAJA ÕIGUSED:

 • Saada professionaalset ja kvaliteetset riiklikele nõuetele vastavat teenust.
 • Õigus kliendikesksele lähenemisele.
 • Tutvuda teenuse osutamise korraga.
 • Rehabilitatsiooniplaani/tegevuskava koostamise protsessis teha ettepanekuid rehabiliteerimise tegevuskavasse planeeritavate tegevuste (meetmete) kohta. Õigus olla kaasatud teenuse osutamise kogu protsessi (soovide ja vajaduste hindamine, rehabilitatsiooniplaani/tegevuskava koostamine ja elluviimine ning tulemuste hindamine) ja ennast puudutavate otsuste vastuvõtmisse.
 • Teha ettepanekuid teenuse arendamise, osutamise ja töökorralduse osas ning anda teenuste kohta tagasisidet.
 • Õigus saada infot mujal pakutavate teenuste kohta, kui teenuseosutaja ei saa vajalikku teenust pakkuda.
 • Õigus tutvuda teenuse käigus asutusesiseselt mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma tervise kohta.
 • Õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 • Õigus oma isikuandmete kaitsele.
 • Õigus sõnavabadusele.
 • Kliendil on õigus nõuda enda mittediskrimineerimist. Olla teistega võrdselt koheldud sõltumata oma soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, keeleoskusest, sotsiaalsest päritolust ja poliitilistest, usulistest või muudest veendumustest.
 • Teenuse rahulolematuse korral õigus esitada kaebus ja saada õiglane, erapooletu ja võimalikult kiire kaebuse käsitlemine. Taotleda vajadusel vastutava töötaja vahetamist, pöördudes kirjalikult tegevjuhi poole.
 • Esitada ettepanekud ja kaebused vastavalt kaebuste esitamise korrale.
 • Väenenud töövõimega/puudega inimesel ja/või tema seaduslikul esindajal on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile vaie või kaebus 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik või tema seaduslik esindaja vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

TEENUSE SAAJA KOHUSTUSED:

 • Teha koostööd rehabilitatsioonispetsialistidega.
 • Avaldada rehabilitatsioonispetsialistile enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses või Sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud nõuetega.
 • Järgima rehabilitatsiooniplaani või tegevuskava ning pidama kinni nõustajatega sõlmitud kokkulepetest.
 • Pidada kinni rehabilitatsioonispetsialisti(de)ga sõlmitud kokkulepetest ja informeerida teenuse osutajat kokkuleppe muutumisest.
 • Saabuma teenusele õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooniga.
 • Teenusele mittetulemise või loobumise korral teatama sellest vähemalt eelmisel tööpäeval.
 • Mitte tulema teenusele nakkusohtlikus seisundis (teatamine kohustuslik), narko- ja/või alkoholijoobes.
 • Järgima asutuse majasiseseid eeskirju.
 • Küsima selgitusi ja täpsustusi, kui info või juhised jäävad arusaamatuks.
 • Suhtuma lugupidavalt rehabilitatsioonispetsilistide ning teistesse teenusesaajatesse.
 • Kasutama teenuseosutaja vara heaperemehelikult ning hüvitama enda tegevuse tagajärel vara hävitamise või kahjustamisega seotud kulud.

TEENUSE SAAJAL ON KEELATUD:

 • Teenuseosutaja nõustajaid ja teisi teenuste saajaid nende nõusolekuta pildistada, filmida või nende vestlusi salvestada.

17.12.2021

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT