Kliendileping
töötukassa kliendile

1. Lepingu objekt
Teenuseosutajal põhikohustuseks on osutada kliendile kompleksset rehabilitatsiooniteenust
(edaspidi nimetatud teenus) tingimustel, mis tulenevad Sotsiaalkindlustusameti ja täitja vahel
sõlmitud lepingust (Sotsiaalse rehabilitatsiooni eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt
ülevõtmise leping nr 5.2-9/1430-1).

2. Teenuse osutamise tingimused
Teenust osutatakse täitja poolt korraldatud ruumides vastavalt täitja esindaja ja kliendi vahel
kokkulepitud ajakavale.

3. Täitja kohustused
3.1. Anda kliendile teenuse saamiseks vajalikku informatsiooni, sh tutvustada
teenuse osutamise protseduuri, teenuse osutamiseks kuluvaid ressursse ja selgitada,
millised dokumendid teenuse osutamise käigus koostatakse.
3.2. Tutvustada kliendile tema õigusi, kohustusi ning kaebuste esitamise ja
lahendamise korda.
3.3. Võimaldada kliendi või kliendi esindaja vastavasisulise soovi korral tutvuda
määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi
poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike
andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused“ paragrahv 5 kirjeldatud
andmestikuga.
3.4. Täitja kohustub osutama teenust parimal juhtumikorralduslikul põhimõttel ning
võrgustikku kaasates. Võrgustiku all mõeldakse nii lähivõrgustikku (pereliikmed,
lähikondsed) kui formaalset võrgustikku (omavalitsuse sotsiaaltöötaja,
rehabilitatsioonimeeskonna teised spetsialistid, perearst, jt). Võrgustikutöö hõlmab nii
võrgustikuliikmega kohtumist, kui ka kontakteerumist ja suhtlemist telefoni, veebi,
kirja jm viisil.
3.5. Täitja kohustub esitama Sotsiaalkindlustusametile arveid kliendile osutatud
teenuse eest sh eeltöö, otsese klienditöö, järeltöö, võrgustikutöö ja
dokumenteerimisele kulunud aja eest.

4. Täitja õigused
4.1. Õigus keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse
või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega kliendile.

5. Kliendi ja tema seadusliku esindaja kohustused
5.1. Osaleda rehabilitatsiooniteenustel vastavalt kokkulepitud ajakavale, teha
täitjaga igakülgset koostööd teenuse parima osutamise võimaldamiseks ning kinnitada
teenuse saamist oma allkirjaga.
5.2. Esitada täitjale teenuse seiret võimaldav vormikohane täidetud ankeet või
vastavate andmete avaldamisest keeldumisel kirjalik vormikohane avaldus, mille täitja
edastab Sotsiaalkindlustusametile.
5.3. Teenusele mitteilmumisel teavitada sellest täitjat hiljemalt teenuse osutamisele
eelneval tööpäeval.                                                                                                                                                                                                                                                                               5.4. Ilmuda teenusele õigeaegselt. Teenusele hilinemise korral ei lükku teenuse aeg edasi.
5.5. Klient on teadlik ja nõustub et rehabilitatsiooni käigus tehakse meeskonnatööd (ümarlaud spetsialistidega)
5.6. Soovib astuda MTÜ Söömishäirete Liit liikmeks.
5.7. Annab õiguse tutvuda rehabilitatsiooni meeskonna arstil varasema
haiguslooga.
5.8. Astub MTÜ Söömishäirete Liit Liikmeks.
5.9. Sisenedes teenusele nõustub MTÜ Söömishäirete Liidu kehtestatud
hinnapoliitikaga mis võib erineda SKA poolt kehtestatud teenustasudest ning sõltub
spetsialistide väljaõppest ning spetsialiteedist.
5.10. Teenuseosutajal on õigus nõuda leppetrahvi 90 EUR kliendilt kes ei teatanud
24h ette mitte ilmumisest ( katta spetsialisti tööjõukulud) ja mitte osutada teenust seni
kui leppetrahv pole tasutud.

6. Kliendi õigused
6.1. Kliendil on õigus saada teenuseid vastavalt rehabilitatsiooniplaanile või
tegevuskavale.
6.2. Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.
6.2.Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
6.3.Kliendil on õigus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või
ettepanekuga asutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või
muus vormis.

7. Lepingu kehtivus
Käesolev leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni kliendile osutatud teenuse
osutamise lõpetamiseni.

 

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT