Erihoolekanne

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada.

Mis on erihoolekanne?

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes. Teenuse eesmärk on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine.

Kellele on tööalane rehabilitatsioon mõeldud?

Erihoolekandeteenust on õigus saada alates 18. eluaastast. Kuna erihoolekandeteenuste järjekorrad võivad olla pikad, saab end järjekorda panna juba 16-aastaselt, et täisealiseks saamisel võimalikult kiiresti vajalikku erihoolekandeteenust saada. Erihoolekandeteenustena on võimalik saada toetavaid teenuseid, elades oma kodus või toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenust ning ööpäevaringset erihooldusteenust teenuseosutaja pakutud elupinnal.

Igapäevaelu toetamise teenus (IET teenus)

Mida teenusel tehakse?

–     Inimest juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevust ja toetatakse nendes osalemisel ning avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.

–     Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist.

–     Nõustatakse tema lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradest.

Millal teenust osutatakse?

 Teenust osutatakse vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla päevakeskus, inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda?

 Inimene tasub teenusel pakutava toitlustuse eest.

Töötamise toetamise teenus (TT teenus)

Mida teenusel tehakse?

–Inimest motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.

– Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.
Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Millal teenust osutatakse?

Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda?

Teenusel ei ole kulusid, mille eest tuleb inimesel tasuda

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades. Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

Mida teenusel tehakse?

Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning kasutamisel. Kui inimene elab teenuse osutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel. Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

Millal teenust osutatakse?

Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht teenuse tegevustest lähtuvalt. Teenuse osutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda?

Elades teenuse osutajale kuuluvas eluruumis tasutakse eluaseme kasutamisega seotud kulud.

Taotlemine

Rehabilitatsiooniteenustele on võimalik registreerida: E-R 9:00-16:30

E-post: info@soomishaired.ee      

Telefon: +372 5251 207

Olulise põhjuseta vastuvõtule mitteilmumise eest tuleb tasuda vastavalt sõlmitud kliendilepingule.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb Teil pöörduda Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja poole.

1.

Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja hindab teenusevajadust (intervjuu käigus)

2.

Juhtumikorraldajaga lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärgi

3.

Valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse

4.

Lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või      rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks

5.

Eesti Töötukassa kinnitab tegevuskava

6.

Alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Võta meiega ühendust

MTÜ Söömishäirete Liit on Eesti Töötukassa koostööpartner ning tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutaja.

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT