Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.
Teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist ehk teenusele suunamist võivad taotleda:

  • alla 16-aastased puudega lapsed
  • alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks
    lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema suunamise
    vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema puuet.

SRT taotlust ei ole vaja esitada kuni 18-aastase abivajava lapse kohta, kellel kohaliku
omavalitsuse üksus  on tuvastanud abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamise vajadust.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest saab täpsemalt lugeda siit:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon